Sauna- ja kokouspalvelut

Saunapalvelut

Har­ti­kan Kar­ta­no tar­jo­aa sau­nae­lä­myk­siä yhteis­työs­sä Luon­no­kas Oy:n kans­sa.  Sau­nae­lä­myk­siä on tar­jol­la moni­puo­li­ses­ti yri­tyk­sil­le, ryh­mil­le ja vir­kis­ty­sil­toi­hin.

Tunnelmallinen saunajurtta

Joki­ran­nas­ta löy­tyy Luon­nok­kaan tun­nel­mal­li­nen sau­na­jurt­ta, johon mah­tuu ker­ral­la n. 15 sau­no­jaa. Sau­na­jur­tas­sa on luon­to aina läs­nä. Tuu­li, sateen ropi­na, kos­ken kohi­na, lin­tu­jen lau­lu tai ulkoa kan­tau­tu­vat tari­noin­nit. Koi­vu­vih­dan tuok­su, puu­kiu­kaan tulen loi­mu, pui­den riti­nä, tur­ve­naa­miot tai vil­liyrt­ti­jal­ka­kyl­vyt – luon­to hoi­taa.

Kartanon sauna

Kar­ta­non piha­pii­ris­sä on noin 10 hen­ki­lön säh­kö­läm­mit­tei­nen “Kar­ta­non sau­na”. Sau­nan yhtey­des­sä on myös keit­tiöl­lä varus­tet­tu tak­ka­huo­ne, teras­si, sekä pal­ju.

 

Kartanon sauna

Kar­ta­non piha­pii­ris­sä on noin 10 hen­ki­lön säh­kö­läm­mit­tei­nen “Kar­ta­non sau­na”. Sau­nan yhtey­des­sä on myös keit­tiöl­lä varus­tet­tu tak­ka­huo­ne, teras­si, sekä pal­ju.

 

Saunahoidot kansanperinteillä

Luon­nok­kaan tar­joa­mat sau­na­hoi­dot nojaa­vat suo­ma­lai­seen kan­san­pe­rin­tee­seen. Hoi­dois­sa käy­te­tään yrt­te­jä, tur­vet­ta, suo­laa ja ter­vaa. Lem­peis­sä löy­lyis­sä voi pääs­tää ais­tit val­loil­leen, pysäh­tyä ja naut­tia. Kun sau­no­tuk­siin lisä­tään hoi­to­ja ja hil­jen­ty­mis­tä tai tari­noin­tia, elä­mys on taat­tu.

Lisäk­si Luon­no­kas val­mis­taa käsi­työ­nä sau­na­hoi­toi­hin suun­nat­tua luon­non­kos­me­tiik­kaa, johon kuu­luu mm. kehoa hem­mot­te­le­via saip­puoi­ta, sham­poo­pa­lo­ja, kas­vo­naa­mioi­ta suo­la­kuo­rin­to­ja ja jal­ka­kyl­py­suo­lo­ja. Tuot­teis­sa käy­te­tyt vil­liyr­tit on poi­mit­tu Poh­joi­sen luon­nos­ta ja kaik­ki aines­osat on huo­lel­la valit­tu ja tes­tat­tu.

Lisä­tie­toa sau­nae­lä­myk­sis­tä ja Luon­no­kas tuot­teis­ta löy­dät net­ti­si­vuil­ta
www.luonnokas.fi  

HINNASTO

SAUNAJURTTA JA TELTTAKOTA

Tilaus­sau­na
sisäl­tää n. 3 tun­tia sau­no­mis­ta, sekä telt­ta­ko­dan käy­tön klo 24 asti
350€
Lisä­tun­nit 50€/h
Pel­la­va­pyy­he & sau­na­hat­tu 10€/hlö

HOIDOT

Hoi­ta­vat ja hel­li­vät sau­na­hoi­dot alkaen 8€/Hlö
Lisä­tie­toa sau­na­hoi­dois­ta ja tuot­teis­ta: 
www.luonnokas.fi/sau­nae­lä­myk­set

KARTANON SAUNA JA TAKKATUPA

Tilaus­sau­na
sisäl­tää n. 3 tun­tia sau­no­mis­ta ja tak­ka­tu­van käy­tön klo 24 asti
200€/ilta
Lisä­mak­sus­ta fro­tee­pyyh­keet 5€/kpl
Pal­ju läm­mi­tet­ty­nä 150€/Kerta

Kokouspalvelut

Har­ti­kan Kar­ta­no tar­jo­aa kokous­ti­lo­ja asiak­kaan tar­peen mukaan pie­nil­le ja isom­mil­le­kin ryh­mil­le. Kaik­ki kokous­ti­lat on mah­dol­lis­ta varus­taa äänen­tois­to­lait­tein, sekä video­ty­kil­lä ja/tai tau­lu­näy­töl­lä.
 

Kar­ta­non keit­tiös­tä jär­jes­tyy kokous­tar­joi­lut pik­ku­pur­ta­vas­ta aina useam­man ruo­ka­la­jin juh­la­me­nui­hin. Ruo­kai­lu­jen yhtey­teen jär­jes­tyy alko­ho­lit­to­mat kokous­juo­mat. Kysy tar­jous!

Kartanon saunatupa

Pie­nel­le poru­kal­le ja ren­toon oles­ke­luun suo­sit­te­lem­me kokous­ti­lak­si sau­na­tu­paa, jos­sa on keit­tiö, soh­va­ryh­mä ja tak­ka. Tila sovel­tuu noin 10 hen­ki­lön ryh­mäl­le.

HINNASTO

Vuo­kra alk. 50€/ 4h
Päi­vä 100€

Kartanon sali

Kes­ki­ko­koi­sel­le ryh­mäl­le kokous­ti­lak­si sovel­tuu hyvin pää­ra­ken­nuk­sen tun­nel­mal­li­nen sali, jos­ta löy­tyy istu­ma­pai­kat noin 25 hen­ki­löl­le, pönt­tö­uu­ni, sekä oma wc.

HINNASTO

Vuo­kra alk. 75€/ 4h
Päi­vä 150€

Tervasali

Suu­rel­le ryh­mäl­le on mah­dol­lis­ta vara­ta moni­käyt­töi­nen Ter­va­sa­li, johon mah­tuu 120 hen­ki­löä. Ter­va­sa­lis­sa on suur­ta­lous­keit­tiö ja wc:t

HINNASTO

Vuo­kra alk. 150€/ 4h
Päi­vä 300€

Ota yhteyttä vuokrauksiin liittyen!