Juhlapalvelut

Tervasali

Har­ti­kan Kar­ta­no tar­jo­aa moni­puo­li­set juh­la­pal­ve­lut pie­nis­tä per­he­juh­lis­ta aina suu­rem­piin hää­juh­liin. Käy­tet­tä­vis­sä on enti­seen navet­taan kun­nos­tet­tu juh­la­ti­la Ter­va­sa­li, jon­ka yhtey­des­sä toi­mii myös oma ruo­ka­pal­ve­lu. Varus­tuk­se­na pöy­dät ja tuo­lit, astias­to, sekä äänen­tois­to­lait­teis­to. Ter­va­sa­li on mitoi­tet­tu 120 vie­raal­le ja toi­mii tois­tai­sek­si vain kesä­ai­kaan.

HINNASTO

Vuo­ro­kausi 300€
Vii­kon­lop­pu 800€

Vuo­kraam­me myös moni­puo­lis­ta juh­la­ka­lus­toa eri­lai­siin tapah­tu­miin. Kat­so muut palvelut/vuokrataan

Tervasalin juhlamenuvaihtoehtoja

Ruo­ka­la­jim­me on val­mis­tet­tu laa­duk­kais­ta ja ensi­si­jai­ses­ti koti­mai­sis­ta raa­ka- aineis­ta.

Mikä­li lis­tal­ta ei löy­dy mie­leis­tä ruo­ka­vaih­toeh­toa, voim­me suun­ni­tel­la juh­la­me­nun yhdes­sä.

Lisää lou­nas­vaih­toeh­to­ja ja kokous­me­nu­ja tar­jous­ten perus­teel­la.

 

 

 • Hin­nas­to kos­kee yli 20 hen­ki­lön ruo­ka­ti­laus­ta
 • Lap­set 0-3v. syö­vät ilmai­sek­si ja 3v.- 10v. puo­leen hin­taan
 • Eri­tyis­ruo­ka­va­liot sovi­taan erik­seen

Hin­nat sisäl­tä­vät:

 • ruo­an val­mis­tuk­sen ja tar­joi­lun nou­to­pöy­däs­tä
 • astiat, ate­ri­met ja talon kan­kai­set ser­ve­tit
 • tar­vit­ta­van hen­ki­lö­kun­nan
 • arvon­li­sä­ve­ron

 

Hin­nat eivät sisäl­lä: 

 • tila­vuo­kraa
 • somistuksia/ somis­tus­ten pur­kua, istu­ma­paik­ko­jen jär­jes­te­ly­jä
 • lop­pusii­vous­ta, joka on teh­tä­vä asiak­kaan toi­mes­ta tai tilat­ta­va erik­seen

 

 • Juh­la­ti­lai­suuk­sien ruo­ka­tar­joi­luis­ta Ter­va­sa­lis­sa vas­taa Har­ti­kan Kar­ta­non oma cate­ring. Ruo­kien val­mis­ta­mi­nen itse ei ole oma­val­von­ta­sään­nös­ten vuok­si sal­lit­tua keit­tiö­ti­lois­sam­me.
 • Asia­kas voi toi­mit­taa itse kakun tai mui­ta lei­von­nai­sia juh­la­pai­kal­le, mikä­li elin­tar­vi­ke­lain ja oma­val­von­ta­sään­nös­ten mukai­set asiat toteu­tuu toden­ne­tus­ti. Kak­ku tulee toi­mit­taa val­miik­si koot­tu­na ja tar­joi­lu­val­mii­na. Kah­vi­pöy­tään voi tuo­da omia pik­ku­lei­piä, kui­va­kak­ku­ja, kon­veh­te­ja ja kark­ke­ja.
 • Emme myy, väli­tä tai tar­joi­le alko­ho­li­juo­mia. Asia­kas voi halu­tes­saan tuo­da pai­kal­le omat juo­mat.

 

 

Kysyttävää? Ota yhteyttä!