Juhlapalvelut

Tervasali

Har­ti­kan Kar­ta­no tar­jo­aa moni­puo­li­set juh­la­pal­ve­lut pie­nis­tä per­he­juh­lis­ta aina suu­rem­piin hää­juh­liin. Käy­tet­tä­vis­sä on enti­seen navet­taan kun­nos­tet­tu juh­la­ti­la Ter­va­sa­li, jon­ka yhtey­des­sä toi­mii myös ruo­ka­pal­ve­lu. Varus­tuk­se­na pöy­dät ja tuo­lit, astias­to, sekä äänen­tois­to­lait­teis­to. Ter­va­sa­li on mitoi­tet­tu 120 vie­raal­le ja toi­mii tois­tai­sek­si vain kesä­ai­kaan.

HINNASTO

Vuo­ro­kausi 300€
Vii­kon­lop­pu 800€

Vuo­kraam­me myös moni­puo­lis­ta juh­la­ka­lus­toa eri­lai­siin tapah­tu­miin. Kat­so muut palvelut/vuokrataan

Tervasalin menuvaihtoehtoja

Ruo­ka­la­jim­me on val­mis­tet­tu laa­duk­kais­ta ja ensi­si­jai­ses­ti pai­kal­li­sis­ta raa­ka- aineis­ta ja tuot­teis­ta, kuten Vis­kaa­lin lihat ja Mim­min Pul­lan lei­po­mo­tuot­teet.

Mikä­li lis­tal­ta ei löy­dy mie­leis­tä ruo­ka­vaih­toeh­toa, voim­me suun­ni­tel­la menun yhdes­sä. Lopul­li­nen menu ja juh­la­ko­ko­nai­suus sovi­taan aina asiak­kaan kans­sa yhteis­työs­sä.

 

 

  • Hin­nas­to kos­kee yli 20 hlön ruo­ka­ti­laus­ta.
  • Lap­set 0-3v. syö­vät ilmai­sek­si ja 3v.- 10v. puo­leen hin­taan.
  • Eri­tyis­ruo­ka­va­liot sovi­taan erik­seen.

Hin­nat sisäl­tä­vät:

  • ruo­an val­mis­tuk­sen ja tar­joi­lun nou­to­pöy­däs­tä
  • astiat, ate­ri­met ja lau­tas­lii­nat
  • tar­vit­ta­van hen­ki­lö­kun­nan
  • arvon­li­sä­ve­ron

 

Hin­nat eivät sisäl­lä:

  • tila­vuo­kraa
  • somis­tuk­sia, istu­ma­paik­ko­jen jär­jes­te­ly­jä
  • somis­tei­den pur­kua ja lop­pusii­vous­ta

Kysyttävää? Ota yhteyttä!