Juhlapalvelut

Tervasali

Har­ti­kan Kar­ta­no tar­jo­aa moni­puo­li­set juh­la­pal­ve­lut pie­nis­tä per­he­juh­lis­ta aina suu­rem­piin hää­juh­liin. Käy­tet­tä­vis­sä on enti­seen navet­taan kun­nos­tet­tu juh­la­ti­la Ter­va­sa­li, jon­ka yhtey­des­sä toi­mii myös oma ruo­ka­pal­ve­lu. Varus­tuk­se­na pöy­dät ja tuo­lit, astias­to, sekä äänen­tois­to­lait­teis­to. Ter­va­sa­li on mitoi­tet­tu 120 vie­raal­le ja toi­mii tois­tai­sek­si vain kesäaikaan.

HINNASTO

Vuo­ro­kausi 300€
Vii­kon­lop­pu 800€

Hin­ta sisäl­tää pöy­dät, tuo­lit ja astiat

Tervasalin juhlamenuvaihtoehtoja

Ruo­ka­la­jim­me on val­mis­tet­tu laa­duk­kais­ta ja ensi­si­jai­ses­ti koti­mai­sis­ta raa­ka- aineista.

Mikä­li lis­tal­ta ei löy­dy mie­leis­tä ruo­ka­vaih­toeh­toa, voim­me suun­ni­tel­la juh­la­me­nun yhdessä.

Lisää lou­nas­vaih­toeh­to­ja ja kokous­me­nu­ja tar­jous­ten perusteella.

 

 

 • Juh­la­ruo­kai­lut tar­jous­ten perus­teel­la mini­mis­sään 20 henkilölle.
 • Lap­set 0-3v. syö­vät ilmai­sek­si ja 3v.- 10v. puo­leen hintaan.
 • Hin­nat sisäl­tä­vät 5 kpl eri­tyis­ruo­ka­va­lio­ta, useam­mas­ta veloi­te­taan erikseen.
 • Pidä­täm­me oikeu­den muu­tok­siin. Hin­nas­tom­me päi­vi­te­tään vuo­sit­tain tam­mi­kuun aikana.

Hin­nat sisältävät:

 • ruo­an val­mis­tuk­sen ja tar­joi­lun noutopöydästä
 • astiat, ate­ri­met ja talon kan­kai­set servetit
 • arvon­li­sä­ve­ron

 

Hin­nat eivät sisäl­lä: 

 • tila­vuo­kraa
 • somistusta/ somis­tus­ten pur­kua, istu­ma­paik­ko­jen järjestelyjä
 • lop­pusii­vous­ta, joka on teh­tä­vä asiak­kaan toi­mes­ta tai tilat­ta­va erikseen
 • pöy­tä­lii­no­ja
 • tar­joi­lu­hen­ki­lös­tön kuluja

 

 • Juh­la­ti­lai­suuk­sien ruo­ka­tar­joi­luis­ta Ter­va­sa­lis­sa vas­taa Har­ti­kan Kar­ta­non oma cate­ring. Ruo­kien val­mis­ta­mi­nen itse ei ole oma­val­von­ta­sään­nös­ten vuok­si sal­lit­tua keittiötiloissamme.
 • Asia­kas voi toi­mit­taa itse kakun tai mui­ta lei­von­nai­sia juh­la­pai­kal­le, mikä­li elin­tar­vi­ke­lain ja oma­val­von­ta­sään­nös­ten mukai­set asiat toteu­tuu toden­ne­tus­ti. Kak­ku tulee toi­mit­taa val­miik­si koot­tu­na ja tar­joi­lu­val­mii­na. Kah­vi­pöy­tään voi tuo­da omia pik­ku­lei­piä, kui­va­kak­ku­ja, kon­veh­te­ja ja karkkeja.
 • Emme myy, väli­tä tai tar­joi­le alko­ho­li­juo­mia. Asia­kas voi halu­tes­saan tuo­da pai­kal­le omat juomat.

 

 

Kysyttävää? Ota yhteyttä!