Aktiviteetit

Aktiviteetit

Har­ti­kan Kar­ta­no tar­jo­aa unoh­tu­mat­to­mia luon­toe­lä­myk­siä ja moni­puo­li­sia akti­vi­teet­te­ja Oulu­joen ran­ta­mai­se­mas­sa. Meil­lä jär­jes­tyy ryh­mien akti­vi­tee­tit, kuten työ­hy­vin­voin­ti­päi­vät, vir­kis­tys­päi­vät, lei­ri­kou­lut jne. Suun­nit­te­lem­me ja toteu­tam­me eri­lai­sia ryh­mä­työ­tai­to­ja kehit­tä­viä akti­vi­teet­te­ja ja ohjel­mia asiak­kaan toi­vei­den mukai­ses­ti, sekä jär­jes­täm­me ohjat­tu­ja ret­kiä lähia­lu­een luon­toon. Vuo­kraam­me myös väli­neis­töä ryh­mil­le oma­toi­mi­seen retkeilyyn.

Varauk­set ja tie­dus­te­lut: info@hartikankartano.fi tai 0440545352

Mak­su­ta­poi­na käy kätei­nen ja pank­ki­kort­ti, sekä yrityslaskutus

Huom! Omaeh­toi­seen lii­kun­taan liit­ty­vän väli­ne­vuo­kran mak­su­vä­li­nee­nä meil­lä käy myös Smar­tum ja Edenred.

Kysy lisää aktiviteetteihin tai vuokrauksiin liittyen!

 

Luon­toe­lä­myk­set

Kalastuselämys Oulujoella

Vie­tä unoh­tu­ma­ton kalas­tuse­lä­mys Oulu­joen his­to­rial­li­sil­la lohia­pa­jil­la. Elä­myk­seen on mah­dol­lis­ta sisäl­lyt­tää lähes kaik­ki tar­vit­ta­va, eli kalas­tus­lu­vat, kalas­tus­vä­li­neet, opas­pal­ve­lut, ret­kie­väät ja majoi­tus. Tuo­kaa muka­nan­ne vain itsen­ne, hyvä mie­li ja rei­pas asen­ne. Elä­mys­pa­ket­ti sopii vas­ta-alka­jil­le sekä koke­neem­mil­le kalastajille.

Kalas­taa voi suo­raan ran­nal­ta, venees­tä tai moni­toi­mi­lau­tal­ta. Elä­myk­sen tuki­koh­ta­na toi­mii tun­nel­mal­li­nen Pih­ka­ko­ta joki­ran­nas­sa, jos­sa mauk­kaat eväät voi naut­tia avo­tu­len ääres­sä tai majoit­tua aivan otti­paik­ko­jen tuntumassa.

Tie­dus­te­le myös moni­puo­li­sia lisä­pal­ve­lui­ta, kuten kalas­tus­kurs­sit, sou­tu­pal­ve­lu, sau­na ja pal­ju, ryh­mä­ma­joi­tus, ruo­ka­pal­ve­lut jne.

Oulu­jo­ki on aikoi­naan ollut Suo­men ja Euroo­pan tun­ne­tuin ter­van­kul­je­tus­reit­ti, sekä maa­il­man­kuu­lu lohi­jo­ki. Voi­ma­lai­tos­ten raken­ta­mi­ses­ta huo­li­mat­ta Oulu­jo­keen nousee loh­ta Perä­me­res­tä. Vuon­na 2020 Meri­kos­ken kala­tie­tä pit­kin nousi jopa n. 3500 loh­ta. Oulu­joen saa­lis­ka­lo­ja ovat myös ylei­set jär­vi­ka­lam­me kuten hau­ki, ahven, kuha ja siika.

HINNASTO

Pyy­dä tarjous!

 PÄI­VI­TÄM­ME PAL­VE­LU­TAR­JON­TAAM­ME KALAS­TUS­KAU­DEL­LE 2024!

Vesiliikuntavälineet

 • 4 kpl SUP- lauta
 • 4 kpl Kajakki
 • 1 kpl Inkkarikanootti
 • 1 kpl JÄT­TI SUP- lau­ta (kan­ta­vuus jopa 5 henkilöä!)
 • NYT MYÖS MONI­TOI­MI­LAUT­TA­RIS­TEI­LYT! KYSY TARJOUS!

HINNASTO

20€ / 2 tuntia/ väli­ne (jät­ti SUP 40€/2 tuntia) 50€ / Vuo­ro­kausi (jät­ti­sup 70€/vrk)

Vuo­kra sisäl­tää vali­tun väli­neen, melan/ airot, kel­lun­ta­lii­vit, vesi­tii­viin säi­ly­tys­pus­sin, käyt­tö­opas­tuk­sen ja reittivinkit.

Fatbiket

 • 1 kpl Nis­hi­ki Duran­go 26″ 2019, koko 38cm “S” (150-165cm)
 • 1 kpl Nis­hi­ki Duran­go 26″ 2019, koko 43cm “M” (165-175cm)

   HINNASTO

  Fat­bi­ke 20€ / 2 tuntia

  50€ / Vuo­ro­kausi 

  Vuo­kra sisäl­tää käyt­tö­opas­tuk­sen, kypä­rän, sekä valot ja reittivinkit.

  Puumajoite

  Tent­si­le Stin­gray on kol­mel­le hen­gel­le ja varus­teil­le suun­ni­tel­tu oles­ke­lu­ti­la, riip­pu­mat­to­kei­das ja ilmas­sa ole­va kevyt tuki­koh­ta. Majoi­te sovel­tuu täy­del­li­ses­ti esi­mer­kik­si ret­ki-, met­säs­tys-, kalas­tus-, luon­to­ku­vaus- ja elämysmatkailukäyttöön.

  HINNASTO

  Vuo­kra 80€/ vrk

  Lumikengät

  • TSL 302 “las­ten mal­li” kan­ta­vuus 20-40kg/ ken­gän koko 29-40 (3pr)
  • TSL 217 “nais­ten mal­li” kan­ta­vuus 100kg/ ken­gän koko 35-46 (4pr)
  • TSL 227 “mies­ten mal­li” kan­ta­vuus 140kg/ ken­gän koko 37-50 (4pr)
  • sää­det­tä­vät sau­vat (11pr)

  Liukulumikengät

  • OAC Kar 147 (2pr)
  • sää­det­tä­vät sau­vat (2pr) 

   

  Retkiluistimet

  • Eve­rest Nor­dic Mul­tis­ka­te, koko 35-44 (6pr)

   

  HINNASTO

  15€ / 3 tuntia

  25€ / Vuo­ro­kausi (lisä­vuo­ro­kau­det 10€)

  Vuo­kra sisäl­tää väli­neet, sekä käyt­tö­opas­tuk­sen ja reittivinkit.

  Ohjattu lumikenkäretki Oulujokilaaksossa

  • Tutus­tu Oulu­jo­ki­laak­son luon­toon ohja­tul­la lumikenkäretkellä
  • 4- 8 hen­ki­lön ryh­mäl­le (suu­rem­mat ryh­mät sopi­muk­sen mukaan)
  • Kes­to n. 3 tuntia
  • Ret­ki sisäl­tää varus­teet, opas­pal­ve­lut ja retkiruokailun
  • Osal­lis­tu­jil­ta edel­ly­te­tään nor­maa­lia ter­veyt­tä ja perus­kun­toa, sekä omia sään­mu­kai­sia varus­tei­ta ja tuke­via talvijalkineita
  • Lisä­pal­ve­lut, kuten sau­na, pal­ju jne. sopi­muk­sen mukaan

  HINNASTO

  59€ / henkilö

  Sisäl­tää lumi­ken­gät ja sau­vat, erä­op­paan pal­ve­lut, keit­to­lou­naan ja noki­pan­nu­kah­vit Pihkakodassa