Aktiviteetit

Aktiviteetit

Har­ti­kan Kar­ta­no tar­jo­aa unoh­tu­mat­to­mia luon­toe­lä­myk­siä ja moni­puo­li­sia akti­vi­teet­te­ja Oulu­joen ran­ta­mai­se­mas­sa. Vuo­kraam­me väli­neis­töä ympä­ri­vuo­ti­seen ret­kei­lyyn, sekä jär­jes­täm­me ohjat­tu­ja ret­kiä lähia­lu­een luon­toon. Meil­lä jär­jes­tyy myös isom­pien ryh­mien akti­vi­tee­tit, kuten työ­hy­vin­voin­ti­päi­vät, vir­kis­tys­päi­vät, lei­ri­kou­lut jne. Suun­nit­te­lem­me ja toteu­tam­me eri­lai­sia ryh­mä­työ­tai­to­ja kehit­tä­viä akti­vi­teet­te­ja ja ohjel­mia asiak­kaan toi­vei­den mukaisesti.

Varauk­set ja tie­dus­te­lut: info@hartikankartano.fi tai 0440545352

Mak­su­ta­poi­na käy kätei­nen, pank­ki­kort­ti, Mobilepay

Huom! Omaeh­toi­seen lii­kun­taan liit­ty­vän väli­ne­vuo­kran mak­su­vä­li­nee­nä meil­lä käy myös Smar­tum ja Edenred.

Kysy lisää aktiviteetteihin tai vuokrauksiin liittyen!

 

Väli­ne­vuo­kraus ja ohja­tut retket

Lumikengät

 • TSL 302 “las­ten mal­li” kan­ta­vuus 20-40kg/ ken­gän koko 29-40 (3pr)
 • TSL 217 “nais­ten mal­li” kan­ta­vuus 100kg/ ken­gän koko 35-46 (4pr)
 • TSL 227 “mies­ten mal­li” kan­ta­vuus 140kg/ ken­gän koko 37-50 (4pr)
 • sää­det­tä­vät sau­vat (11pr)

Liukulumikengät

 • OAC Kar 147/149 (8pr)
 • OAC Poh 100 “las­ten mal­li” (1pr)
 • sää­det­tä­vät sau­vat (9pr) 

 

Retkiluistimet

 • Eve­rest Nor­dic Mul­tis­ka­te, koko 35-44 (6pr)

 

HINNASTO

10€ / 3 tuntia

25€ / Vuo­ro­kausi (lisä­vuo­ro­kau­det 10€)

Vuo­kra sisäl­tää väli­neet, sekä käyt­tö­opas­tuk­sen ja reittivinkit.

Fatbiket

 • 1 kpl Nis­hi­ki Duran­go 26″ 2019, koko 38cm “S” (150-165cm)
 • 1 kpl Nis­hi­ki Duran­go 26″ 2019, koko 43cm “M” (165-175cm)

   HINNASTO

  Fat­bi­ke 20€ / 2 tuntia

  50€ / Vuo­ro­kausi 

  Vuo­kra sisäl­tää käyt­tö­opas­tuk­sen, kypä­rän, sekä valot ja reittivinkit.

  Vesiliikuntavälineet

  • 4 kpl SUP- lauta
  • 4 kpl Kajakki
  • 1 kpl Team SUP- lau­ta (kan­ta­vuus jopa 5 henkilöä!)
  • 1 kpl Sou­tu­ve 4,2m
  • NYT MYÖS MONI­TOI­MI­LAUT­TA­RIS­TEI­LYT! KYSY TARJOUS!

  HINNASTO

  20€ / 2 tuntia/ väline 50€ / Vuorokausi

  Vuo­kra sisäl­tää vali­tun väli­neen, melan/ airot, kel­lun­ta­lii­vit, vesi­tii­viin säi­ly­tys­pus­sin, käyt­tö­opas­tuk­sen ja reittivinkit.

  Ohjattu lumikenkäretki Oulujokilaaksossa

  • Tutus­tu Oulu­jo­ki­laak­son luon­toon ohja­tul­la lumikenkäretkellä
  • 4- 8 hen­ki­lön ryh­mäl­le (suu­rem­mat ryh­mät sopi­muk­sen mukaan)
  • Kes­to n. 3 tuntia
  • Ret­ki sisäl­tää varus­teet, opas­pal­ve­lut ja retkiruokailun
  • Osal­lis­tu­jil­ta edel­ly­te­tään nor­maa­lia ter­veyt­tä ja perus­kun­toa, sekä omia sään­mu­kai­sia varus­tei­ta ja tuke­via talvijalkineita
  • Lisä­pal­ve­lut, kuten sau­na, pal­ju jne. sopi­muk­sen mukaan

  HINNASTO

  59€ / henkilö

  Sisäl­tää lumi­ken­gät ja sau­vat, erä­op­paan pal­ve­lut, keit­to­lou­naan ja noki­pan­nu­kah­vit Pihkakodassa

  Kalastuselämys Oulujoella

  • Kalas­ta vai­vat­to­mas­ti Oulu­joen par­hail­la ottipaikoilla
  • Sisäl­tää kai­ken tar­vit­ta­van (kat­so hinnasto)
  • Kes­to n. 6 tuntia
  • Tie­dus­te­le myös moni­puo­li­sia lisä­pal­ve­lui­ta, kuten opas­pal­ve­lut, sau­na, pal­ju, majoi­tus, kota­ruo­kai­lut jne.

  HINNASTO

  50€ / henkilö

  Sisäl­tää 1 kpl sou­tu­ve­ne, 2 kpl kalas­tus­lu­pia, 2 kpl veto­va­po­ja, 2 kpl heit­to­va­po­ja, 2 kpl kel­lun­ta­lii­vit, uis­ti­met, haa­vi, otti­paik­ka­vin­kit, sekä Pih­ka­ko­dan käyt­tö päiväksi.

  Puumajoite

  Tent­si­le Stin­gray on kol­mel­le hen­gel­le ja varus­teil­le suun­ni­tel­tu oles­ke­lu­ti­la, riip­pu­mat­to­kei­das ja ilmas­sa ole­va kevyt tuki­koh­ta. Majoi­te sovel­tuu täy­del­li­ses­ti esi­mer­kik­si ret­ki-, met­säs­tys-, kalas­tus-, luon­to­ku­vaus- ja elämysmatkailukäyttöön.

  HINNASTO

  Vuo­kra 80€/ vrk