Hartikan Kartano

Elämyksiä Oulujoella

Yksilöllistä elämyspalvelua ryhmille

Har­ti­kan Kar­ta­no tar­jo­aa yksi­löl­lis­tä elä­mys­pal­ve­lua sekä majoi­tus­ta ryh­mil­le. Sijait­sem­me Muhok­sel­la Oulu­joen ran­nas­sa, puo­len tun­nin ajo­mat­kan pääs­sä Oulus­ta, Rokua Geo­par­kin por­til­la. Meil­lä voi jär­jes­tää esi­mer­kik­si työyh­tei­sön hyvin­voin­ti­päi­vät, elä­myk­sel­li­sen lei­ri­kou­lun tai muun toi­min­nal­li­sen lei­rin. Toi­min­tam­me pai­not­tuu tois­tai­sek­si kesäajalle.

Van­han kar­ta­non piha­pii­rin idyl­li­sis­tä aitois­ta löy­tyy kesäi­sin noin 30 vuo­de­paik­kaa. Juh­la- ja kokois­ti­la­na toi­mii enti­seen navet­taan kun­nos­tet­tu Ter­va­sa­li, joka on mitoi­tet­tu jopa 120 hen­ki­löl­le! Ter­va­sa­lin keit­tiös­tä jär­jes­tyy tapah­tu­mien ruo­ka­pal­ve­lut pik­ku­pur­ta­vas­ta aina useam­man ruo­ka­la­jin juh­la­me­nuun. Oma joki­ran­ta mah­dol­lis­taa vesis­tö­mat­kai­lun ja kalas­tuk­sen, sekä muut vesi- ja  luon­toak­ti­vi­tee­tit. Kaut­tam­me on saa­ta­vis­sa moni­puo­li­set ohjel­ma­pal­ve­lut kuten seik­kai­lu- ja elä­mys­toi­min­ta, ren­tou­tus­het­ket, ohjat­tu lii­kun­ta­toi­min­ta ja erä­kok­ki­pal­ve­lut. Vuo­kraam­me myös kalas­tus- ja liikuntavälineitä.

Teem­me yhteis­työ­tä pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den kans­sa ja kuu­lum­me Rokua Geo­park yhtei­söön. Toi­min­taam­me ohjaa­via arvo­ja ovat aitous, pai­kal­li­suus, luon­non­lä­hei­syys ja tur­val­li­suus.

Historia

Har­ti­kan hir­si­nen pää­ra­ken­nus, sekä van­ha riviait­ta on raken­net­tu vuon­na 1906. Sau­na­ra­ken­nus sekä aitat on raken­net­tu myö­hem­min, 1980- 2000 luvun puo­lel­la. Tilal­la on aiko­jen saa­tos­sa asu­nut usei­ta per­hei­tä ja hen­ki­löi­tä, jois­ta Muhok­sen ensim­mäi­nen sai­raan­hoi­ta­ja, Emmi Har­tik­ka myi tilan Poh­jo­lan Poi­ka­ko­din lei­ri­kes­kuk­sek­si 1960- luvul­la. Lähia­lu­eel­la asui enem­män­kin Har­ti­koi­ta, johon sukuun kuu­lui mm. menes­ty­nyt Olym­pia­juok­si­ja Nii­lo Har­tik­ka, jon­ka kum­mi­tä­ti Emmi oli. Tila siir­tyi omis­tuk­seem­me Nuor­ten Ystä­vät ry:ltä kesäl­lä 2013, jos­ta asti olem­me kun­nos­ta­neet sitä per­heem­me kodik­si sekä juh­la- ja matkailutilaksi.

Historia

Har­ti­kan hir­si­nen pää­ra­ken­nus, sekä van­ha riviait­ta on raken­net­tu vuon­na 1906. Sau­na­ra­ken­nus sekä aitat on raken­net­tu myö­hem­min, 1980- 2000 luvun puo­lel­la. Tilal­la on aiko­jen saa­tos­sa asu­nut usei­ta per­hei­tä ja hen­ki­löi­tä, jois­ta Muhok­sen ensim­mäi­nen sai­raan­hoi­ta­ja, Emmi Har­tik­ka myi tilan Poh­jo­lan Poi­ka­ko­din lei­ri­kes­kuk­sek­si 1960- luvul­la. Lähia­lu­eel­la asui enem­män­kin Har­ti­koi­ta, johon sukuun kuu­lui mm. menes­ty­nyt Olym­pia­juok­si­ja Nii­lo Har­tik­ka, jon­ka kum­mi­tä­ti Emmi oli. Tila siir­tyi omis­tuk­seem­me Nuor­ten Ystä­vät ry:ltä kesäl­lä 2013, jos­ta asti olem­me kun­nos­ta­neet sitä per­heem­me kodik­si sekä juh­la- ja matkailutilaksi.

Meidän tarinamme

Olem­me Suvi ja Jar­no Kerä­nen Muhok­sel­ta, alun­pe­rin kotoi­sin Kaa­ri­nas­ta ja Oulus­ta. Pyy­tee­tön aut­ta­mi­sen halu yhdis­ti mei­dät aikoi­naan, kun tapa­sim­me Kuo­pion Pelas­tus­opis­tol­la pelas­tus­koi­ra­toi­min­nan paris­sa. Aut­ta­mi­nen liit­tyy oleel­li­ses­ti myös työ­höm­me, kos­ka Jar­no työs­ken­te­lee palo­mie­he­nä ja Suvi kli­nik­kae­läin­hoi­ta­ja­na. Per­he, luon­to, eläi­met ja lii­kun­ta mer­kit­se­vät meil­le pal­jon. Olem­me ajan saa­tos­sa kokeil­leet ja koke­neet monen­lai­sia har­ras­tuk­sia. Jar­no on kou­lut­tau­tu­nut palo­mie­hen amma­tin lisäk­si mm. lähi­hoi­ta­jak­si, amma­til­li­sek­si opet­ta­jak­si, kevyt­su­kel­ta­jak­si, köy­si­toi­min­nan ohjaa­jak­si ja uin­nin opet­ta­jak­si. 2024 Jar­no aloit­ti Yhtei­sö­pe­da­go­gi AMK/ työyh­tei­sön kehit­tä­jä­opin­not. Seik­kai­lu- ja elä­mys­toi­min­ta on Jar­nol­le eri­tyi­nen mie­len­kiin­non koh­de. Suvi on val­mis­tu­nut kli­nik­kae­läin­hoi­ta­jan (EAT) lisäk­si mm. tar­joi­li­jak­si, logis­ti­kok­si, näyt­tö­tut­kin­to­mes­ta­rik­si, amma­til­li­sek­si opet­ta­jak­si sekä met­sä­mie­lioh­jaa­jak­si. Suvi on kiin­nos­tu­nut gastro­no­mias­ta ja vas­taa Ter­va­sa­lin cate­rin­gin kehittämisestä.

Kartanosta tuli koti

Pit­kän asun­non etsin­nän jäl­keen saim­me  kesäl­lä 2013 ainut­laa­tui­sen tilai­suu­den ja Har­ti­kan Kar­ta­nos­ta tuli kotim­me. Samal­la saim­me pai­kan tyt­tä­rem­me ris­tiäi­sil­le. Mat­kas­sa oli muka­na ripaus onnea, roh­keut­ta ja vähän hul­luut­ta­kin. Sii­tä asti aikam­me on kulu­nut Har­ti­kan piha­pii­ris­sä puu­has­tel­les­sa ja las­ten kans­sa tou­hu­tes­sa. Kesäl­lä 2018 tar­vit­sim­me juh­la­paik­kaa omiin häi­him­me ja aloim­me kun­nos­taa naa­pu­rin entis­tä navet­taa juh­la­ti­lak­si. Meis­tä tuli Kerä­set ja nave­tas­ta tuli Oulu­joen his­to­ri­aa mukail­len Ter­va­sa­li. Nyt Har­ti­kan Kar­ta­no ja Ter­va­sa­li pal­ve­lee eri­lai­sia asia­kas­ryh­miä eri­tyis­las­ten kesä­lei­ris­tä, aina suur­ten yri­tys­ten työ­hy­vin­voin­ti­päi­viin. Ter­ve­tu­loa kul­ke­maan kans­sam­me tätä elä­män yllä­tyk­sel­lis­tä polkua!

Kartanosta tuli koti

Pit­kän asun­non etsin­nän jäl­keen saim­me  kesäl­lä 2013 ainut­laa­tui­sen tilai­suu­den ja Har­ti­kan Kar­ta­nos­ta tuli kotim­me. Samal­la saim­me pai­kan tyt­tä­rem­me ris­tiäi­sil­le. Mat­kas­sa oli muka­na ripaus onnea, roh­keut­ta ja vähän hul­luut­ta­kin. Sii­tä asti aikam­me on kulu­nut Har­ti­kan piha­pii­ris­sä puu­has­tel­les­sa ja las­ten kans­sa tou­hu­tes­sa. Kesäl­lä 2018 tar­vit­sim­me juh­la­paik­kaa omiin häi­him­me ja aloim­me kun­nos­taa naa­pu­rin entis­tä navet­taa juh­la­ti­lak­si. Meis­tä tuli Kerä­set ja nave­tas­ta tuli Oulu­joen his­to­ri­aa mukail­len Ter­va­sa­li. Nyt Har­ti­kan Kar­ta­no ja Ter­va­sa­li pal­ve­lee eri­lai­sia asia­kas­ryh­miä hil­jen­ty­mis­ret­rii­tis­tä maa­lais­ro­mant­ti­siin hää­juh­liin. Ter­ve­tu­loa kul­ke­maan kans­sam­me tätä elä­män yllä­tyk­sel­lis­tä polkua!